پارکینگ کشتی سازی خلیج فارس

خلاصه ای از پروژه

وضعیت اجرایی

تمام شده در سال 1374

محل ساخت

بستانو - خلیج فارس

هدف

ساخت پارکینگ کشتی

fa_IRPersian