پروژه سد تنظیمی گوزون

جزئیات پروژه

کارفرما : شرکت آب منطقه ای فارس

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از سال 1391

محل ساخت

استان فارس

هدف

تامین آب کشاورزی و شرب

fa_IRPersian