پروژه سد مخزنی گلورد

جزئیات پروژه

کارفرما : شرکت آب منطقه ای مازندران

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از 1399

محل ساخت

استان مازندران

هدف

تامین آب کشاورزی و شرب

fa_IRPersian