پروژه سد مخزنی کمانه

جزئیات پروژه

کارفرما : شرکت آب منطقه ای اصفهان

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از 1387

محل ساخت

استان اصفهان

هدف

تامین آب کشاورزی

fa_IRPersian