پروژه سد مخزنی کالپوش

جزئیات پروژه

کارفرما : شرکت آب منطقه ای سمنان

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از 1391

محل ساخت

استان سمنان

هدف

تامین آب شرب و کشاورزی

fa_IRPersian