پروژه سد مخزنی هایقر

جزئیات پروژه

کارفرما : شرکت آب منطقه ای فارس

وضعیت اجرایی

در حال اتمام در سال 1399

محل ساخت

استان فارس

هدف

تنظیم آب شرب و کشاورزی و صنعت

fa_IRPersian