پروژه سد مخزنی قدرونی

جزئیات پروژه

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از 1394

محل ساخت

استان کرمان

هدف

تامین آب شرب و کشاورزی

fa_IRPersian