پروژه سد مخزنی سیازاخ

جزئیات پروژه

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از 1398

محل ساخت

استان کردستان

هدف

تامین آب شرب و کشاورزی

fa_IRPersian