پروژه سد مخزنی سورال

جزئیات پروژه

کارفرما : شرکت آب منطقه ای کردستان

وضعیت اجرایی

در حال بهره بردازی از سال 1390

محل ساخت

استان کردستان

هدف

تامین آب کشاورزی

fa_IRPersian