پروژه سد مخزنی سلیمانشاه

جزئیات پروژه

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

وضعیت اجرایی

در حال بهره بردازی از سال 1386

محل ساخت

استان کرمانشاه

هدف

تامین آب شرب و کشاورزی

fa_IRPersian