پروژه سد مخزنی زیویه

جزئیات پروژه

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از 1389

محل ساخت

استان کردستان

هدف

تامین آب کشاورزی

fa_IRPersian