پروژه سد تنظیمی خسویه

جزئیات پروژه

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از 1387

محل ساخت

استان فارس

هدف

تامین منابع آب زیرزمینی

fa_IRPersian