پروژه سد مخزنی تنگاب

جزئیات پروژه

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از 1389

محل ساخت

استان فارس

هدف

تامین آب شرب و کشاورزی

fa_IRPersian