پروژه سد مخزنی آغچه

جزئیات پروژه

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از سال 1387

محل ساخت

استان اصفهان

هدف

تامین آب کشاورزی

fa_IRPersian