کتابخانه آب نیرو

شما در کتابخانه آب نیرو می توانید مقالات، کتاب های تخصصی را در دسترس داشته باشید و به راحتی مطالعه کنید و حتی می توانید آنها را دانلود کنید

CONSTRUCTION DEFORMATION OF THE GELEVARD CONCRETE FACE ROCK FILL DAM–IRAN

THE CONTROL OF SHRINKAGE CRACKING IN THE GELEVARD CONCRETE FACE ROCKFILL DAM

The characteristics of the engineering geology of Uromieh Lake soft sediments

Numerical Dynamic Analysis of Sonnateh Dam Body Located on an Active fault

Three-dimensional analysis of a concrete-face rockfill dam

Instruction of Operation Planning for Glevard Dam Based on Variable Demand

تقاضای مقاله تخصصی

شما می توانید با پر کردن فرم روبرو درخواست مقاله تخصصی را برای قرار دادن در وبسایت از ما داشته باشد