سد سازی:

این مهندس مشاور در طول فعالیت بیست ساله خود تعداد زیاد مطالعات سد سازی در مراحل مطالعاتی مختلف انجام داده و گزارش و نقشه های هر کدام را در حدود ۵۴ طرح سد سازی به کارفرمایان مختلف ارسال نموده است. از میان پروژه ها حدود ۱۹ پروژه در فاز دو ۲ به مرحله اجراء یا فاز سه وارد شده که در حال اجراء و تکمیل است و تعدادی نیز در دست اقدام  و یا شروع کارهای  اجرائی میباشد اما مطالعات ۳ پروژه دیگر در فاز۲ تکمیل و تحویل شده است. 

پروژه های منتخب

© کپی رایت - شرکت مهندسین مشاور آبنیرو